Правилник пропозиције и програм 2019

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ ХАРМОНИКЕ
АКОРДЕОН ФЕСТ


ПРАВИЛНИК

ЧЛАН 1:

Основна музичка школа  „Предраг Милошевић“ организује Интернационални Фестивал хармонике, основних и средњих музичких школа и факултета (у даљем тексту фестивал), у складу са овим правилником. Фестивал је јавна музичко-педагошка манифестација у којој учествују редовни ученици основних, средњих школа и факултета. Фестивал се одвија у сали Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ у Књажевцу и отворен је за јавност и присуство медија.

ЧЛАН 2:

Фестивал се одвија по Правилнику и Пропозицијама фестивала. Правилником се регулишу елементи који се тичу организације фестивала, а Пропозицијама – програми такмичарских дисциплина и категорија фестивала.

ЧЛАН 3:

Фестивал се одржава сваке године у Основној музичкој школи  „Предраг Милошевић“ у Књажевцу.

ЧЛАН 4:

 Крајњи рок за пријављивање учешћа на фестивалу је 29.март 2019. године. Пријаве се могу поднети:
- на адресу школе Кеј Вељка Влаховића 19, 19350 Књажевац, Србија
- путем email адресе
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
- или преко сајта школе www.msk.edu.rs

Уз пријаву, потребно је доставити извод из матичне књиге рођених, и уплатницу као доказ о извршеној уплати донације.

ЧЛАН 5:

Донација за учешће на фестивалу износи 3.500,00 динара. Уплату извршити на жиро рачун број: 840-1444666-90. Сврха уплате: Донација за Интернационални Фестивал хармонике.

ЧЛАН 6:

У случају отказивања учешћа на фестивалу, износ такмичарске котизације се не враћа
кандидату.

ЧЛАН 7:

Такмичари сами плаћају своје путне и боравишне трошкове.

ЧЛАН 8:

Програм сваке категорије чине две композиције по слободном избору од којих  најмање једна мора бити оригинално написана за хармонику.
Програм се у целини изводи напамет.

ЧЛАН 9:

Сви такмичари су дужни непосредно пред наступ предати један примерак нота програма који
изводе секретару жирија.


ЧЛАН 10:

Такмичење оцењује жири, састављен од музичких педагога и професора хармонике.
Чланове жирија именује директор такмичења и објављује непосредно пред почетак такмичења.

ЧЛАН 11:

Одлуке жирија су коначне и неопозиве.

ЧЛАН 12:

Бодовање:
90-100 поена I награда
80-89,99 поена II награда
70-79,99 поена III награда
60-69,99 поена похвала

Лауреат категорије одређују чланови жирија на основу највише остварених бодова. Уколико више такмичара има исти број бодова, предност имају млађи кандидати.

ЧЛАН 13:

Сви лауреати категорија обавезни су да наступе на завршном концерту. Уколико се не одазову биће дисквалифковани са такмичења.

Правилник ступа на снагу седам дана по усвајању.
ПРОПОЗИЦИЈЕ


ПРВА КАТЕГОРИЈА
Такмичари рођени 2009. године и млађи.
Програм:
Две композиције по слободном избору од којих једна мора бити оригинално написана за хармонику.
Без временског ограничења.

ДРУГА КАТЕГОРИЈА
Такмичари рођени 2008. године  
Програм:
Две композиције по слободном избору од којих једна мора бити оригинално написана за хармонику.
Без временског ограничења.

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА
Такмичари рођени 2007. године.
Програм:
Две композиције по слободном избору од којих једна мора бити оригинално написана за хармонику.
Без временског ограничења.


ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА
Такмичари рођени 2006. године.
Програм у трајању до 10 минута.
Програм:
Две композиције по слободном избору од којих једна мора бити оригинално написана за хармонику.

ПЕТА КАТЕГОРИЈА
Такмичари рођени 2005. године.
Програм у трајању до 10 минута.
Програм:
Две композиције по слободном избору од којих једна мора бити оригинално написана за хармонику.

ШЕСТА КАТЕГОРИЈА
Такмичари рођени 2004. године.
Програм у трајању до 12 минута.
Програм:
Две композиције по слободном избору од којих једна мора бити оригинално написана за хармонику.

СЕДМА КАТЕГОРИЈА
Такмичари рођени 2002. и 2003. године.
Програм у трајању до 15 минута.
Програм:
Две композиције по слободном избору од којих једна мора бити оригинално написана за хармонику.

ОСМА КАТЕГОРИЈА
Такмичари рођени 2000 и 2001. године.
Програм у трајању до 20 минута.
Програм:
Најмање две композиције по слободном избору од којих једна мора бити оригинално написана за хармонику.

ДЕВЕТА КАТЕГОРИЈА
Такмичари рођени 1999. године и старији.
Програм у трајању од 15 до 25 минута.
Програм:
- Композиција настала до 1800. године;
- Најмање једна композиција по слободном избору.
У оквиру програма најмање једна композиција мора бити оригинално писана за хармонику.

ДЕСЕТА  КАТЕГОРИЈА (КАМЕРНИ АНСАМБЛИ)
- десета А категорија- такмичари основних музичких школа Програм у трајању до 15 минута.
-десета Б категорија- такмичари средњих музичких школа Програм у трајању до 20 минута.
-десета Ц категорија-такмичари факултета
Програм у трајању до 25 минута.
                                     Програм:
   Две композиције по слободном избору од којих најмање једна мора бити оригинално написана за хармонику.


ЈЕДАНАЕСТА КАТЕГОРИЈА (ОРКЕСТРИ)
- једанаеста категорија- такмичари основних музичких школа Програм у трајању до 15 минута.
-једанаеста Б категорија- такмичари средњих музичких школа Програм у трајању до 20 минута.
-једанаеста Ц категорија-такмичари факултета
Програм у трајању до 25 минута.
                                     Програм:
   Две композиције по слободном избору од којих најмање једна мора бити оригинално написана за хармонику.
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                  
                                                                                                                                
     ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ТАКМИЧЕЊА                                  Др. Зоран Ракић, Мартина Милошевић, директор, Далибор Аризановић, Далибор Миленковић, Саша Дејановић.

Секретар жирија:  Далибор Миленковић, наст.

ОМШ “Предраг Милошевић”
                 Директор: Мартина Милошевић

Генерални покровитељ такмичења
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ


 INTERNATIONAL
ACCORDION FESTIVALREGULATIONS

ARTICLE 1:

The Primary Music School "Predrag Milosevic" organizes the International Accordion Festival of primary and secondary music schools and universities (hereinafter Festival), in accordance with these regulations. The Festival is a public, music and educational event involving regular students of primary, secondary schools and colleges. The Festival takes place in the hall of the Primary Music School "Predrag Milosevic" in Knjazevac and it is open to the public and media presence.

ARTICLE 2:

The Festival is held under the Regulations and Propositions of the Festival. Regulations standardize elements concerning the organization of the Festival, and Propositions - programs of competitive disciplines and categories of the Festival.

ARTICLE 3:

The Festival is held every year in the Primary Music school "Predrag Milosevic" in Knjazevac.

ARTICLE 4:

  The registration deadline for the festival is march 25th, 2019. Applications may be submitted:
- By regular post to the address: Kej Veljko Vlahovic 19, 19350 Knjaževac Serbia
- Or on the website of the school www.msk.edu.rs

Along with the application, you must submit a birth certificate, and payment slip as a proof of the grant payment.

ARTICLE 5:

The donation for the participation at the Festival is 3.500.00 RSD. It is to be paid to the account: 840-1444666-90. Purpose of payment: The donation for the International Accordion Festival.

ARTICLE 6:

In the case of cancellation the participation at the Festival, the sum of the competition donation is non-refundable to the candidate.

ARTICLE 7:

The competitors themselves pay the costs of travelling and accommodation

ARTICLE 8:

The program for all categories consists of two free choice compositions, at least one of which must be originally written for the accordion.
The program is to be completely performed by heart.

ARTICLE 9:

All competitors are required to submit one copy of their program scores to the Secretary of the jury immediately before the performance.ARTICLE 10:

The competition is evaluated by the jury consisting of music teachers and accordion professors.
Members of the jury are appointed by the director of the competition, and announced just before the start of the competition.

ARTICLE 11:

The jury's decisions are final and irreversible.

ARTICLE 12:

Scoring:
90-100 points I award
80 to 89.99 points II award
70 to 79.99 points III award
60 to 69.99 points - praise

Laureate of each category is determined by the jury members on the basis of a maximum of points. If more competitors have the same number of points, preference is given to younger candidates.

ARTICLE 13:

All category winners are obliged to perform at the final concert. If they do not respond, they will be disqualified from the competition.


Regulations are valid seven days
after being published.


PROPOSITIONS


1STCATEGORY
Candidates born in 2009. or younger.
Program:
Two compositions by free choice, where one has to be originally written for the accordion.
No duration limit.

2NDCATEGORY
Candidates born in 2008.
The program in the duration up to 7 minutes.
Program:
Two compositions by free choice, where one has to be originally written for the accordion.
No duration limit.

3RDCATEGORY
Candidates born in 2007.
Program:
Two compositions by free choice, where one has to be originally written for the accordion.
No duration limit.

4THCATEGORY
Candidates born in 2006.
The program in the duration up to 10 minutes.
Program:
Two compositions by free choice, where one has to be originally written for the accordion.5THCATEGORY
Candidates born in 2005.
The program in the duration up to 10 minutes.
Program:
Two compositions by free choice, where one has to be originally written for the accordion.

6THCATEGORY
Candidates born in 2004.
 The program in the duration up to 12 minutes.
Program:
Two compositions by free choice, where one has to be originally written for the accordion.
 
7THCATEGORY
Candidates born in 2002 and 2003.
The program in the duration up to 15 minutes.
Program:
Two compositions by free choice, where one has to be originally written for the accordion.

8THCATEGORY
Candidates born in 2000. and 2001.
The program in the duration up to 20 minutes.
Program:
At least two compositions by free choice, where one has to be originally written for the accordion.

9THCATEGORY
Candidates born in 1999 or older.
The program in the duration from 15 to 25 minutes.
Program:
A composition written before 1800;
At least one composition by free choice.
Within the program, at least one composition has to be originally written for the accordion.
 
10TH CATEGORY
(CHAMBER ASSEMBLIES)
-10thA category – primary music school students
Program duration up to 15 minutes.
-10th B category – secondary music school students. Program duration up to 20 minutes.
-10th C category – university students
Program duration up to 25 minutes.
Program:
Two compositions by free choice, where at least one has to be originally written for the accordion.

11TH CATEGORY
(ORCHESTRA)
Candidates of primary music
schools, prpgrame in length of 15 minutes
11TH  B  CATEGORY
Candidates of music high schools, programme in length of 20 minutes
11TH  C  CATEGORY
Candidates of music collages, programme in length of 25 minutes
Program:
Two compositions by free choice, where one has to be originally written for the accordion.
ORGANIZATIONAL COMMITTEE
OF THE COMPETITION


ZoranRakic, PhD;, Martina Milosevic, school principal; DaliborArizanovic; DaliborMilenković, SasaDejanovic
.

Secretary of the Jury:DaliborMilenkovic, teacher

Music School “Predrag Milosevic”
Principal: Martina MilosevicGeneral sponsor of the event
MUNICIPALITY OF KNJAZEVAC

© 2016 Основна музичка школа "Предраг Милошевић" - Књажевац